Nataša Mrduljaš-Đujić

Nataša Mrduljaš-Đujić rođena je 1964. godine u Beogradu. Medicinski fakultet upisala je 1981. u Splitu, a diplomirala 1987. u Zagrebu. Po završetku staža i nakon polaganja državnog ispita u Splitu 1988. godine, zaposlila se kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Supetar, otok Brač. Od 1990. radi u ambulanti Postira, prvo u DZ, zatim u zakupu i nakon toga u koncesiji. Krajem 2003. započela je specijalizaciju iz obiteljske medicine u trajanju od 3 godine i položila specijalistički ispit u veljači 2007.
Uža područja interesa su joj: edukacija, psihijatrija – psihoterapija, seksologija, osnos liječnik-pacijent, komunikacija u obiteljskoj medicini....
Godine 1987. upisala je poslijediplomski studij iz opće kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a 1996. godine magistrirala s temom “O nekim karakteristikama depresije u bolesnica s karcinomom dojke”.
U ožujku 2014. brani doktorsku disertaciju s naslovom „Upotreba pisma pacijentu kao metode u edukaciji studenata medicine“ i stiče naslov doktora znanosti.
Od 1999. god.vanjski je suradnik Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u Splitu. 2002. izabrana je u suradničko zvanje naslovnog mlađeg asistenta, 2018. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a u listopadu 2019. u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za obiteljsku medicinu. Sudjeluje u nastavi predmeta Obiteljska medicina kao predavač, te vodi seminare i vježbe. Mentor je nekolicini kolega za diplomski rad na dodiplomskom studiju kao i na poslijediplomskom stručnom studiju iz Obiteljske medicine. Od 2018. god sudjeluje u nastavi poslijediplomskog specijalističkog studija iz obiteljske medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Završila je edukaciju iz grupne psihoterapije, individualne psihoanalitičke psihoterapije i seksualne terapije.
Od 2005.-2008. god, aktivno sudjeluje u međunarodnim tečajevima Training of teachers in general/family practice u Dubrovniku. Od 2014. – 2018. god. pohađa Međunarodnu ljetnu školu psihoanalitičke psihoterapije u Dubrovniku, a 2018. i 2019. međunarodni EURACT Bled course za nastavnike u obiteljskoj medicini.
Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima kao predavač. Sudjelovala je u prijevodu stručnih nastavnih tekstova, napisala je nekoliko poglavlja u udžbenicima iz obiteljske medicine i urednica je knjige "Osnove seksualne medicine".
Objavljuje više stručnih i znanstvenih članaka i aktivno djeluje u radu stručnih društava.