Hrvatski Sabor je 17.lipnja 2011. godine donio Rezoluciju o šećernoj bolesti:

HRVATSKI SABOR

1512

Uvažavajući:

– Odredbe Ustava Republike Hrvatske kojima je utvrđeno da država osigurava uvjete za zdrav život svojih građana,

– Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2006. – 2011. godine,

– Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću s posebnim ciljem prevencije iz 2007. godine,

– Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje 2010. – 2012. godine,

– Europsku strategiju prevencije i kontrole kroničnih nezaraznih bolesti – Gaining Health, iz 2006. godine,

– »Vienna Declaration on Diabetes« EU iz 2006. godine,

– Deklaraciju EU Parlamenta – Declaration DCE/2006/2091 on diabetes, iz 2006. godine,

– Zaključke The Council of the European Union – Council conclusions on promotion of healthy lifestyles and prevention of Type 2 diabetes – (2006/C 147/01),

– Rezoluciju 61/225 UN (The United Nations General Assembly) iz 2006. godine,

– Izloženost sve većeg dijela populacije rizicima koji uzrokuju ili potiču nastanak šećerne bolesti,

– Procjenu ukupnog broja osoba sa šećernom bolešću koji u Republici Hrvatskoj iznosi 316 000,

– Činjenicu da broj osoba s novootkrivenom šećernom bolešću raste tijekom posljednjih 5 godina (2004. – 2009.) za više od 50%, sa 128.710 na 193.543 oboljelih (Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis HZJZ 2010.),

– Činjenicu da više od 60% bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti koji ne postižu ciljne vrijednosti niti jednog od najznačajnijih rizika (šećera, tlaka i masnoća),

– Činjenicu da više od polovice svih bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti ima najmanje jednu kroničnu komplikaciju bolesti (56,16%),

– Činjenicu da je šećerna bolest jedna od deset vodećih uzroka smrti u Republici Hrvatskoj,

Hrvatski sabor, na sjednici 17. lipnja 2011., donio je

REZOLUCIJU

O ŠEĆERNOJ BOLESTI

i predlaže svim nadležnim institucijama – Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, svim zdravstvenim institucijama, gospodarskim subjektima, medijima i udrugama za šećernu bolest da:

1. Poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svoje odgovornosti u vezi sa sprječavanjem, ranim otkrivanjem i liječenjem, uključujući rehabilitaciju u svrhu smanjenja broja oboljelih i umrlih od šećerne bolesti,

2. Pruže potporu u organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj smanjivanje broja oboljelih i umrlih od šećerne bolesti,

3. Promiču zdrave načine života, a osobito pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne težine, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti tlaka i masnoća,

4. Potiču sredstva javnog informiranja u prenošenju informacija o šećernoj bolesti i kroničnim nezaraznim bolestima te načinima izbjegavanja rizika, ranog otkrivanja i liječenja ovih bolesti,

5. Promiču svijest o potrebi redovitih preventivnih zdravstvenih pregleda prilagođenih dobi i spolu stanovništva,

6. Prošire preventivne preglede i organizirani probir na veći udio stanovnika,

7. Potiču znanstvene institucije na istraživanje i širenje novih spoznaja o šećernoj bolesti i drugim kroničnim nezaraznim bolestima, posebice istraživanja na području primarne prevencije i ranog otkrivanja šećerne bolesti, te lijekova i drugih postupaka liječenja,

8. Poduzmu sve mjere, uključujući i zakonodavne, u cilju osiguravanja zdravih preduvjeta na radnom mjestu kao i okolišu,

9. Osiguraju rad multidisciplinarnih dijabetoloških timova radi najboljeg mogućeg načina dijagnostike i liječenja svih oboljelih od šećerne bolesti te brige o kvaliteti života,

10. Osiguraju nadopunjavanje mreže ustanova i timova, uključujući timove primarne zdravstvene zaštite, u skladu s Nacionalnim programom i Hrvatskim modelom zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti,

11. Omoguće svakom bolesniku jednaku dostupnost obvezujućih postupaka liječenja, jednaku skrb i pomoć bez obzira na ekonomski ili socijalni status,

12. Osiguraju brz prijenos potvrđenih znanstvenih rezultata istraživanja u klinički primjenjive metode ranog otkrivanja i optimalnih načina liječenja šećerne bolesti,

13. Osiguraju optimalne uvjete za rad jedinstvenog registra za šećernu bolest Republike Hrvatske, te potiču razvoj jedinstvene kliničke baze podataka i time omogućuju strateško planiranje prevencije i evaluacije dijabetološke skrbi,

14. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u suradnji s upravnim tijelima, stručnim institucijama i udrugama pripremi Nacionalni plan i program borbe protiv šećerne bolesti za srednjoročno razdoblje u kojem će sveobuhvatno zaživjeti načela navedena u Rezoluciji.

Klasa: 500-01/11-01/06

Zagreb, 17. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Luka Bebić, v. r.