Koliki je značaj redovite tjelesne aktivnosti u smanjenju rizika za kardiovaskularne bolesti, pokazala su i novija istraživanja Helda i suradnika temeljena na multicentričnoj INTERHEART studiji, a netom objavljena u časopisu European Heart Journal (veljača 2012 godine).

Svjetska zdravstvena organizacija u svojim Globalnim preporukama o tjelesnoj aktivnosti, 2010. godine savjetuje svim odraslima minimalno 150 minuta umjerene ili 75 minuta snažne tjelesne aktivnosti tjedno.
Posebne smjernice su date samo za osobe starosti ≥ 65 godina sa slabom pokretljivošću.
Za detalje, pogledajte brošuru SZO na poveznici: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf