Projekt prijavljen u registar RCS ISCTN31857696 pod naslovom Cardiovascular Risk and Intervention Study in Croatia-family medicine (CRISIC-fm)

Voditelj projekta:
Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković Katedra za obiteljsku medicinu,

Škola narodnog zdravlja « Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

S obzirom na pojavu globalne epidemije kardiovaskularnih bolesti (KVB), važnost intervencije LOM u primarnoj prevenciji je nezaobilazna. Jako je važno da se ta intervencija provodi sustavno, bazirano na najnovijom saznanjima o prevenciji KVB, za što je potrebna kontinuirana medicinska edukacija LOM. Smjernice profesionalnih društva (europskih i nacionalnih) o prevenciji KVB opće su poznate. Međutim nužno je izraditi model implementacije smjernica profesionalnih društva u obiteljsku medicinu. LOM rade prevenciju KVB prema osobnom iskustvu, znanju, ali i organizaciji i uvjetima rada. Prevencija KVB je individualizirana, sustavni pristup preventivnim aktivnostima ne postoji. Sadašnja intervencija LOM okrenuta je osobama koje svojevoljno dolaze u ordinaciju zbog bilo kojeg razloga, a sastoji se u savjetovanju pojedinca o promjenama načina življenja i ako je potrebno medikamentoznom liječenju. Osobe koje ne dolaze u ordinaciju, zaobiđene su.

U primarnoj prevenciji KVB potreban je proaktivan sustavni pristup LOM sa traženjem asimptomatskih pojedinaca koji još nisu razvili bolest. Prema najnovijim smjernicama medikamentozno liječenje u primarnoj prevenciji KVB ovisi o procjeni ukupnog rizika prema SCORE tablici, a savjetodavna uloga LOM treba biti ujednačena, sustavna.

Glavni cilj ovog istraživanja je ispitati učinkovitost intervencije LOM u populaciji ≥40 godina na: smanjenju ukupnog rizika za koronarnu bolest, cerebrovaskularne bolesti te smanjenju incidencije metaboličkog sindroma.

Specifični ciljevi ovog istraživanja su: istražiti regionalnu raspodjelu ukupnog 10-godišnjeg rizika fatalnog ishoda za KVB (SCORE) i CVB (Framinghamska tablica), pojedinačnih čimbenika rizika, metaboličkog sindroma, stanja uhranjenosti populacije, ispitati stavove ispitanika prema provođenju preventivnih aktivnosti kao i promjene istih na kraju istraživanja.
Metodologija U istraživanju će sudjelovati 64 LOM diljem Republike Hrvatske. Uzorak LOM četverostruko je stratificirani, nesrazmjerni, slučajni, stratificiran prema županiji, regiji (priobalje, kontinent), veličini mjesta i broju osiguranika ugovorenih sa HZZO u 2007. godini. Unutar svakog stratuma bit će biran slučajni uzorak ordinacija LOM generatorom slučajnih brojeva s popisa ordinacija obiteljske medicine HZZO-a za 2007. godinu. Za potrebe testiranja hipoteza, LOM će u pokusnu i kontrolnu skupinu biti randomizirani sustavnim izborom, prvi liječnik u intervencijsku, drugi u kontrolnu itd.

Unutar svake ordinacije LOM bira sustavni, disproporcionalni uzorak prvih 55 bolesnika ³ 40, koji ga od lipnja do kolovoza 2008. godine posjete iz bilo kojeg razloga, a udovoljavaju ukjučnim kriterijima i potvrde svoj pristanak na sudjelovanje potpisom Obrasca informiranog pristanka. Uzorak ispitanika 40+ reprezentativan je za populaciju 40+ u skrbi obiteljskih liječnika cijele Hrvatske. Planirana veličina uzorka ispitanika je 3520 (55 X 64). Za potrebe projekta izrađen je anketni upitnik validiran na probnom uzorku od 120 upitnika. Prikupit će se sociodemografski, socioekonomski, osobni i obiteljski anamnestički podatci, podatci o prehrambenim i životnim navikama, tjelesnoj aktivnosti, medikamentnoj terapiji, psihološkim aspektima i okruženju. Procjena 10-godišnjeg rizika za obolijevanje od KVB bolesti biti će određena prema SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) tablici koja je preporučena od strane Europskog kardiološkog društva. Polovica istraživača (N =32) (intervencijska skupina), provodit će ujednačenu sustavnu intervenciju (nefarmakološku, farmakološku) prema priređenoj Knjižici intervencije koja uključuje Smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Europskog kardiološkog društva (ECS) iz 2007. Druga polovica istraživača (32) (kontrolna skupina) provoditi će dotad uobičajenu, konvencionalnu intervenciju. Konvencionalna intervencija jest ona koju LOM i dosad prigodno i neujednačeno provode u svojim ordinacijama prema vlastitoj procijeni. Svi će ispitanici iz obih skupina biti prospektivno praćeni, a nakon 6,12 i 18 mjeseci od inicijalne posjete identičnim postupcima retestirani, kako bi se utvrdio ishod intervencije u obje skupine (prestanak pušenja, povećanje tjelesne aktivnosti, smanjenje ili povećanje mase tijela, smanjenje koncentracije ukupnog kolesterola, regulacija arterijskog tlaka) i smanjenje pojedinih čimbenika i ukupnog kardiovaskularnog rizika.

Svrha je unapređenju preventivnih aktivnosti liječnika za KVB, izradom načina implementacije postojećih smjernica. Također je važno unaprijediti spoznaju pacijenata o važnosti promjene načina života u prevenciji bolesti.