Projekti

Znanje I stavovi liječnika obiteljske medicine I njihovih pacijenta o kliničkim ispitivanjima lijekova u regulatorne svrhe: prosječno istraživanje U Republici Hrvatskoj, te zemljama zapadne I jugoistočne Europe

2018. Projekt „ Znanje I stavovi liječnika obiteljske medicine I njihovih pacijenta o kliničkim ispitivanjima lijekova u regulatorne svrhe: prosječno istraživanje U Republici Hrvatskoj, te zemljama zapadne I jugoistočne Europe”, Voditelj projekta je bila pokojna doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, a naslijedila ju je doc. dr.sc. Jasna Vučak. Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta u Splitu, gdje je radila voditeljica projekta. Projekt je rezultat suradnje DNOOM i Asocijacije liječnika opće /obiteljske medicine jugoistočne Europe (AGP/FM SEE). Na sudjelovanje u projektu pozvano je svih 10 zemalja jugoistočne Europe, a odazvalo se 5. U projektu sudjeluju i Portugal. Španjolska i Poljska, pa će biti interesantno vidjeti usporedbu zemalja istočne i zapadne Europe.

EUROSPIRE IV

2015. EUROSPIRE IV: A European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries. Članovi DNOOM sudjelovali su u tom projektu.

Učinkovitosti intervencije lom u prevenciji srčanožilnih bolesti

Projekt prijavljen u registar RCS ISCTN31857696 pod naslovom Cardiovascular Risk and Intervention Study in Croatia-family medicine (CRISIC-fm)

Voditelj projekta:
Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković Katedra za obiteljsku medicinu,

Škola narodnog zdravlja « Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine

S obzirom na pojavu globalne epidemije kardiovaskularnih bolesti (KVB), važnost intervencije LOM u primarnoj prevenciji je nezaobilazna. Jako je važno da se ta intervencija provodi sustavno, bazirano na najnovijom saznanjima o prevenciji KVB, za što je potrebna kontinuirana medicinska edukacija LOM. Smjernice profesionalnih društva (europskih i nacionalnih) o prevenciji KVB opće su poznate. Međutim nužno je izraditi model implementacije smjernica profesionalnih društva u obiteljsku medicinu. LOM rade prevenciju KVB prema osobnom iskustvu, znanju, ali i organizaciji i uvjetima rada. Prevencija KVB je individualizirana, sustavni pristup preventivnim aktivnostima ne postoji. Sadašnja intervencija LOM okrenuta je osobama koje svojevoljno dolaze u ordinaciju zbog bilo kojeg razloga, a sastoji se u savjetovanju pojedinca o promjenama načina življenja i ako je potrebno medikamentoznom liječenju. Osobe koje ne dolaze u ordinaciju, zaobiđene su.

U primarnoj prevenciji KVB potreban je proaktivan sustavni pristup LOM sa traženjem asimptomatskih pojedinaca koji još nisu razvili bolest. Prema najnovijim smjernicama medikamentozno liječenje u primarnoj prevenciji KVB ovisi o procjeni ukupnog rizika prema SCORE tablici, a savjetodavna uloga LOM treba biti ujednačena, sustavna.

Glavni cilj ovog istraživanja je ispitati učinkovitost intervencije LOM u populaciji ≥40 godina na: smanjenju ukupnog rizika za koronarnu bolest, cerebrovaskularne bolesti te smanjenju incidencije metaboličkog sindroma.

Specifični ciljevi ovog istraživanja su: istražiti regionalnu raspodjelu ukupnog 10-godišnjeg rizika fatalnog ishoda za KVB (SCORE) i CVB (Framinghamska tablica), pojedinačnih čimbenika rizika, metaboličkog sindroma, stanja uhranjenosti populacije, ispitati stavove ispitanika prema provođenju preventivnih aktivnosti kao i promjene istih na kraju istraživanja.
Metodologija U istraživanju će sudjelovati 64 LOM diljem Republike Hrvatske. Uzorak LOM četverostruko je stratificirani, nesrazmjerni, slučajni, stratificiran prema županiji, regiji (priobalje, kontinent), veličini mjesta i broju osiguranika ugovorenih sa HZZO u 2007. godini. Unutar svakog stratuma bit će biran slučajni uzorak ordinacija LOM generatorom slučajnih brojeva s popisa ordinacija obiteljske medicine HZZO-a za 2007. godinu. Za potrebe testiranja hipoteza, LOM će u pokusnu i kontrolnu skupinu biti randomizirani sustavnim izborom, prvi liječnik u intervencijsku, drugi u kontrolnu itd.

Unutar svake ordinacije LOM bira sustavni, disproporcionalni uzorak prvih 55 bolesnika ³ 40, koji ga od lipnja do kolovoza 2008. godine posjete iz bilo kojeg razloga, a udovoljavaju ukjučnim kriterijima i potvrde svoj pristanak na sudjelovanje potpisom Obrasca informiranog pristanka. Uzorak ispitanika 40+ reprezentativan je za populaciju 40+ u skrbi obiteljskih liječnika cijele Hrvatske. Planirana veličina uzorka ispitanika je 3520 (55 X 64). Za potrebe projekta izrađen je anketni upitnik validiran na probnom uzorku od 120 upitnika. Prikupit će se sociodemografski, socioekonomski, osobni i obiteljski anamnestički podatci, podatci o prehrambenim i životnim navikama, tjelesnoj aktivnosti, medikamentnoj terapiji, psihološkim aspektima i okruženju. Procjena 10-godišnjeg rizika za obolijevanje od KVB bolesti biti će određena prema SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) tablici koja je preporučena od strane Europskog kardiološkog društva. Polovica istraživača (N =32) (intervencijska skupina), provodit će ujednačenu sustavnu intervenciju (nefarmakološku, farmakološku) prema priređenoj Knjižici intervencije koja uključuje Smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Europskog kardiološkog društva (ECS) iz 2007. Druga polovica istraživača (32) (kontrolna skupina) provoditi će dotad uobičajenu, konvencionalnu intervenciju. Konvencionalna intervencija jest ona koju LOM i dosad prigodno i neujednačeno provode u svojim ordinacijama prema vlastitoj procijeni. Svi će ispitanici iz obih skupina biti prospektivno praćeni, a nakon 6,12 i 18 mjeseci od inicijalne posjete identičnim postupcima retestirani, kako bi se utvrdio ishod intervencije u obje skupine (prestanak pušenja, povećanje tjelesne aktivnosti, smanjenje ili povećanje mase tijela, smanjenje koncentracije ukupnog kolesterola, regulacija arterijskog tlaka) i smanjenje pojedinih čimbenika i ukupnog kardiovaskularnog rizika.

Svrha je unapređenju preventivnih aktivnosti liječnika za KVB, izradom načina implementacije postojećih smjernica. Također je važno unaprijediti spoznaju pacijenata o važnosti promjene načina života u prevenciji bolesti.

Program prevencije kardiovaskularnih bolesti u obiteljskoj medicini

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrti u svim razvijenim zemljama svijeta, rastući javno zdravstveni problem i značajno ekonomsko breme svih zdravstvenih sustava. U Republici Hrvatskoj vodeći su uzrok ukupne smrtnosti i na drugom mjestu najčešće evidentiranih dijagnoza u obiteljskoj medicini, iza respiratornih bolesti. Kako svaki drugi čovjek u RH umire od KVB, potrebno je poduzeti preventivne ...

Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “ među liječnicima obiteljske medicine u Istarskoj županiji

2014. – 2016. Projekt “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “ među liječnicima obiteljske medicine u Istarskoj županiji”. Istraživanje je proizašlo iz projekta „Love Your Heart“ kojeg je provodila Istarska županija u suradnji sa Italijom i Albanijom uz učešće drugih hrvatskih županija koje pripadaju jadranskoj regiji u okviru IPA Programa Jadranske transgranične suradnje 2007-2013 (engl. IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007- 2013 Programme.). Stoga su Istarska županija kao predstavnik i koordinator zdravstvenih ustanova na primarnoj razini i Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) oblikovali project “Implementacija informatičkog sustava projekta „ Love Your Heart “. Projekt se temelji na oblikovanju, implementaciji, primjeni i evaluaciji informatičkog programa specifično dizajniranog za potrebe provedbe preventivnog programa za kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj medicini. Stoga će se u programska rješenja eletkronskog zdravstvenog zapisa u obiteljskoj medicini koja su certificirana od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ugraditi dodatni informatički sustav kreiran za potrebe ovog projekta.

Zbrinjavanje pacijenata sa dislipidemijom u skrbi liječnika obiteljske medicine

2011. - 2014. Projekt „Zbrinjavanje pacijenata sa dislipidemijom u skrbi liječnika obiteljske medicine”, Projekt je rađen na 10 000 ispitanika, odobren je od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podaci pprojekta poslužili su za izradu teme doktorske disertacije Suzane Maltar Delić, koja je bila prihvaćena. .

Zbrinjavanje dijabetičara tipa 2 u skrbi liječnik obiteljske medicine

2008. - 2011. Voditelj projekta: Prof.dr.sc Biserka Bergman Marković Katedra za obiteljsku medicinu, Škola narodnog zdravlja « Andrija Štampar», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine Šećerna bolest je jedan od najvažnijih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB), uzrok prerane nemoći pojedinca i povećane ukupne i secernakardiovaskularne smrtnosti. Projekt „Zbrinjavanje dijabetičara tipa 2 u skrbi LOM-e“ –Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2011  Podaci projekta poslužili su za izradu I obranu doktorke disertacije Valerije Bralić Lang dr. med.

2009 - EUROASPIRE III

2009 - EUROASPIRE III: A survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Izabrano je 9 članova DNOOM koji su sudjelovali u projektu.

Učinkovitost intervencije, regionalna raspodjela ukupnog rizika za srčanožilne bolesti u obiteljskoj medicini, stavovi pacijenata o prevenciji

2008 - 2011. „Učinkovitost intervencije, regionalna raspodjela ukupnog rizika za srčanožilne bolesti u obiteljskoj medicini, stavovi pacijenata o prevenciji“- Projekt je odobren od Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt je prijavljen u bazu randomiziranih studija (International Standard Randomized Controlled Trial Number registar - ISRCTN 31857696).  Dobiveni podaci služili su za izradu I obranu doktorskih disertacija, Dragice Ivezić Lalić, dr. med., Ksenije Kranjčević, dr. med., Davorke Vrdoljak, dr. med., i Jasne Vučak, dr.med.